Agjencia Zhurnal.mk.

Avokati i popullit: Ka ngecje në vendimmarrje në qendrat për punë sociale

Shkup, 7 dhjetor – Avokati i Popullit njoftoi se nga analiza e lëndëve të punuara nga kjo problematikë, ekspertiza e drejtpërdrejtë e qendrave kompetente për punë sociale, si dhe nga bisedat me zyrtarët e autorizuar të cilët drejtpërdrejt veprojnë në rastet individuale, u konstatua se ka një periudhë të gjatë stagnimi në vendimmarrjen e qendrave për çështje sociale, për shkak të “problemeve në sistemin” e shërbimeve të kadastrës.

“Avokati i Popullit thekson se që nga muaji tetor, më saktësisht nga data 24.10.2022, puna e qendrave për punë sociale është penguar seriozisht gjatë shkarkimit të të dhënave zyrtare nga Agjencia e Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme për shkak të problemeve të pretenduara në sistem. Avokati i Popullit konsideron se kjo situatë është e palejueshme dhe ndikon drejtpërdrejt në realizimin e të drejtave legjitime të një grupi të vogël qytetarësh, të cilët tashmë janë në një situatë shumë të vështirë financiare dhe materiale dhe në një rrezik të veçantë social. Për shkak të mosporcedurimit në kohë të qendrave kompetente për çështje sociale, kësaj kategorie qytetarësh i pengohet realizimi i të drejtave të tjera kushtetuese dhe ligjore, si e drejta për kujdes shëndetësor, subvencione, marrja e ndihmës financiare dhe llojeve të tjera të ndihmës nga shteti “, citohet në njoftimin e Avokatit të Popullit.

Sipas Avokatit të Popullit, kjo situatë shkakton zvarritje të paarsyeshme të procedurave për realizimin e të drejtave të bazuara në mbrojtjen e fëmijëve dhe sigurimin social të të moshuarve, sepse për këtë qendrat për punë sociale duhet të sigurojnë të dhëna nga Agjencia e Kadastërs së Pasurive të Paluajtshme.

Ata theksojnë se në bazë të parimeve të përgjithshme të procedurës administrative, autoriteti apo organi kompetent me rastin e vendosjes për të drejtat e mbrojtjes sociale, ndër të tjera, duhet të veprojë urgjentisht, me efikasitet dhe në afatin e përcaktuar ligjor për të vendosur për kërkesën e palëve, sepse çdo vonesë e pajustifikuar është në dëm të qytetarëve.

Avokati i Popullit thekson se sipas nenit 35 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Republika kujdeset për mbrojtjen sociale dhe sigurinë sociale të qytetarëve në përputhje me parimin e drejtësisë sociale. Republika, siç thonë ata, garanton edhe të drejtën e ndihmës për qytetarët e dobët dhe të paaftë për punë, siguron mbrojtje të veçantë për invalidët dhe kushte për përfshirjen e tyre në jetën shoqërore.

Ata theksojnë se pavarësisht se çfarë problemesh objektive dhe subjektive përballet një organ i administratës shtetërore, për Avokatin e Popullit është e papranueshme që në një shoqëri demokratike ku mbizotëron ligji dhe siguria juridike e qytetarëve, të mos respektohen këto vlera themelore kushtetuese.

Avokati i Popullit në përputhje me nenin 32 paragrafi 1 alinea 1 e Ligjit për Avokatin e Popullit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Moldavisë” nr. 60/03, 114/2009, 181/16, 189/16 dhe 35/18) kur konstaton se i janë cenuar të drejtat kushtetuese dhe ligjore të parashtruesit të ankesës nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 i këtij Ligji ose janë kryer parregullsi të tjera, mund të japë rekomandime, propozime, mendime dhe propozime për mënyrën e heqjes së shkeljeve të konstatuara. Duke marrë parasysh sa më sipër, Avokati i Popullit, me qëllim të krijimit të kushteve për realizimin pa pengesa dhe të vazhdueshëm të të drejtave të qytetarëve dhe të gjithë personave të tjerë në bazë të mbrojtjes sociale dhe sigurisë dhe mbrojtjes së fëmijëve, si zyrtar që drejton Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, ju njofton dhe ju udhëzon që menjëherë dhe pa vonesë, në kuadër të kompetencave tuaja dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Kadastrës të Pasurive të Paluajtshme, të ndërmarrin veprime për tejkalimin e këtij problemi të rëndë, thuhet në udhëzimin e Avokatit të Popullit drejtuar Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Nga Avokati i Popullit theksojnë se MPPS-ja është e obliguar ta informojë Avokatin e Popullit brenda 5 ditësh nga dita e pranimit të tij për masat e marra për zbatimin e këtij udhëzimi, thonë ata në përputhje me nenin 34 paragrafi 1 të Ligjit për Avokatin e Popullit (” Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 60/03, 114/2009, 181/16, 189/16 dhe 35/18).

Related posts

Kompletohen grupet e punës për formimin e Qeverisë, do të takohen ditët e ardhshme

Redaksia

Kërcënime në stil mafioz ndaj kryetares së Gjykatës Kushtetuese: Një Krevat dhe një thikë i futen në garazhën e shhtëpisë

I Z

Intervistë ekskluzive e ish presidentit Ilir Meta: Vullneti i qytetarëve në Shqipëri do të triumfojë siç triumfoi në Maqedoni!

I Z

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Clicky